Revisjon

REVISJON

Son Revisjon AS lever følgende tjenester innen revisjon:

  • Revisorbekreftelse av årsregnskap
  • Revisorbekreftelse på likningsdokumenter
  • Kontroll/helsesjekk av regnskapet
  • Attestasjoner
  • Bekreftelse av annen økonomisk informasjon
  • Risikovurdering
  • Vurdering av virksomhetene internkontroll og rutiner

Revisjonsplikten er nå opphevt for de minste aksjeselskapene.

Mindre aksjeselskaper kan nå velge bort revisjon dersom de er innenfor kravene og gjennomfører en korrekt behandling i styret og generalforsamling

Behovet for revisjon endres ikke selv om revisjonsplikten oppheves, men behovet for det enkelte selskap vil være forskjellig. 

Norske aksjeselskaper har hatt revisjonsplikt i nesten 100 år. Dette preger derfor også måten norske virksomheter gjør forretninger med hverandre. Tilsvarende har reviderte regnskaper vært et vesentlig grunnlag for finansnæringens kredittvurdering av selskaper. 

Valget om å beholde revisjon eller ikke vil nå være opp til selskapets eiere. Dette vil være en viktig beslutning for selskapet og det er således avgjørende at den fattes på et best mulig grunnlag.

Selskapets helsesjekk
Revisor utfører selskapets helsesjekk basert på meget god kunnskap om selskapets etablerte kontroll- og regnskapsmiljø, eiere og ledelse og den økonomiske aktivitet som utøves.

Vår kompetanse er høy på alle områder; selskaps- regnskaps- avgifts og skatterett m.v.
Vi nyter tillit blant eksterne brukere ved vårt attestasjons- og bekreftelsesarbeid utført etter meget strenge krav til bevilling, etterutdanning og kvalitetskontroll.

Revisor hjelper deg underveis med den mest hensiktsmessige behandling, og sørger årlig for å bekrefte overfor omverdenen at helsen er OK.

Vi ønsker å gjøre deg kjent med at det finnes alternativer til full revisjon som kanskje passer bedre for ditt selskap dersom du kommer inn under reglene for frivillig revisjon.

Revisjon av spesifikke elementer.
Full revisjon av deler av regnskapet som kanskje kreves av bank, leverandør, Skattefunn, passive aksjeeiere m.v.

Revisjon utføres etter nærmere avtale og begrenser seg til nærmere angitte deler av regnskapet.

Egen bekreftelse/uttalelse utarbeides.
Betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet for de deler av regnskapet som omfattes.

Forenklet revisorkontroll
Analyser av hele eller deler av regnskapet fordi eksterne aktører ønsker et ekstra kvalitetsstempel fra uavhengig part.
Revisjon utføres etter nærmere avtale og formål.
Egen bekreftelse/uttalelse utarbeides.
Moderat grad av sikkerhet for den avtale kontrollhandling.

Felles for de ovennevnte handlinger er at de gir en lavere grad av sikkerhet ift til full revisjon som skal gi ”betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet” på hele regnskapet, men som likevel tjener det formål de er ment å tjene, herunder også hensyntatt presisjonsnivå.

Som i næringslivet for øvrig vil prising av de tjenester som leveres stå i samsvar med det arbeide som utføres, hvilket innebærer at bekreftelser / uttalelser av mindre deler av regnskapet / med mindre presisjon, også innebærer lavere pris.

Det er likevel grunn til å gjøre vurderinger av om besparelsen i slike tilfeller er stor nok til å velge bort revisjon. Et revidert regnskap vil fortsatt anses som betryggende for regnskapsbrukerne.

Hvorfor velge oss?
Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av revisor.

Vi velger og tro at kombinasjonen mellom effektive løsninger, pris, høy kompetanse og tilgjengelighet er det som markedet og våre kunder i større grad etterspør.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på revisortjenester fra Son Revisjon AS, ikke nøl med å ta kontakt med oss.